Dựng Phim Kiến Trúc với Lumion 3D (từ 3DS Max – Sketchup – Revit)

Quy trình 5 bước để tạo ra 1 đoạn phim sinh động, thỏa mãn được các nhu cầu thiết kế, phần mềm cung cấp những thư viện phối cảnh tạo sẵn.